Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Artykuly

Józef Edmund Nowicki: Zamówienia dodatkowe i uzupełniające … pozostałe informacje

W zamieszczonej na portalu www.noweprzetargi.pl publikacji „Ustalanie wartości zamówień dodatkowych na usługi lub roboty budowlane” został przedstawiony szczególny przypadek udzielania wielu zamówień na dodatkowe roboty budowlane, w którym zamawiający nie stosował Pzp. W toku kontroli bardzo taki przypadek mógłby zostać uznany za udzielenie zamówienia z naruszenie art. 32 ust. 2 Pzp (podział zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp). Zarzut taki byłby jednak bezpodstawny. Celem publikacji „Ustalanie wartości zamówień dodatkowych na usługi lub roboty budowlane” było zwrócenie uwagi na problem podziału zamówienia w przypadku udzielania zamówień dodatkowych na roboty budowlane.
Pojawienie się w toku wykonywania zamówienia podstawowego dodatkowych robót budowlanych spełniających wprawdzie przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, ale o wartości zamówienia odpowiednio 12.000 euro, 13.000 euro i 10.000 euro uprawniało zamawiającego do zastosowania art. 4 pkt 8 Pzp, ponieważ przepis ten dotyczy również trybu zamówienia z wolnej ręki. W przeciwnym wypadku nasuwa się wątpliwość co do ratio legis art. 4 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym ustawy (Pzp) nie stosuje się do zamówień (…), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Warto zauważyć, że zamówienia dodatkowe o wartości odpowiednio 12.000 euro, 13.000 euro i 10.000 euro należy uznać za wiele zamówień tego samego rodzaju o takim samym lub podobnym przeznaczeniu, które nie mogły być wykonane w tym samym czasie, ponieważ zamawiający nie dysponował wiedzą o tych zamówieniach w momencie udzielania poszczególnych zamówień (wykonanie tych zamówień stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia).

Odmienna sytuacja występuje w przypadku zamówień uzupełniających. Celem art. 32 ust. 3 Pzp jest bowiem uniemożliwienie zamawiającemu dokonania podziału zamówienia lub zaniżenia jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. W przypadku odstąpienia od zastosowania art. 32 ust.3 Pzp zamawiający mógłby ustalić wartość zamówienia podstawowego na 13.000 euro, a przewidywanych zamówień uzupełniających na 6.000 euro i nie stosować przepisów Pzp zarówno w przypadku udzielenia zamówienia podstawowego, jak i zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

Ponieważ zamawiający nie mógł w sposób obiektywny, z góry określić zakresu lub wielkości wszystkich dodatkowych robót budowlanych, wartość tych robót ustalał odrębnie, tj. zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, czyli z zastosowaniem całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT) jako podstawy, ustalonego przez zamawiającego z należytą starannością. W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „Poszczególne więc zamówienia nieprzewidywalne, których konieczność udzielenia pojawi się już po udzieleniu zamówień tego samego rodzaju w trakcie roku lub innego okresu, na który sporządzony został plan rzeczowo - finansowy, powinny być traktowane jako zamówienia odrębne, których wartość należy ustalać właściwie do ich zakresu. Szacowanie wartości każdego zamówienia również w takim przypadku będzie następowało zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy. Obowiązek stosowania przepisów ustawy będzie powstawał dla zamawiającego wyłącznie w sytuacji, jeżeli wartość konkretnego zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).”. Przepisy art. 32 - 35 Pzp nie przewidują natomiast ustalania wartości zamówienia z uwzględnieniem wartość zamówień dodatkowych, właśnie ze względu na ich nieprzewidywalność (konieczność wykonania tych zamówień występuje w sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia).

Udzielając zamówień dodatkowych zamawiający powinien natomiast zwrócić uwagę na użyte w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp sformułowanie „w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych (…) nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego”. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp budzi natomiast wątpliwości, czy limit 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego obejmuje zamówienia, które spełniają przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, czy również zamówienia, które spełniają przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, ale o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14.000 euro. Wątpliwości tych nie rozstrzyga Urząd Zamówień Publicznych w swoich opiniach i komentarzach.

Przykład
Wartość realizowanego zamówienia podstawowego - 1.000.000 zł
Wartość udzielonych zamówień dodatkowych - 500.000 zł (200.000 zł + 180.000 zł + 80.000 zł + 40.000 zł)
W przedstawionym przykładzie limit 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego obejmuje również udzielone zamówienie o wartości 40.000 zł, które spełnia przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp.
W praktyce rozwiązaniem bardziej bezpiecznym ze względu na ewentualny zarzut naruszenia art. 32 ust. 2 Pzp (dzielenia zamówień dodatkowych na części lub zaniżania ich wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp) będzie uznanie, że limit 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego obejmuje również zamówienia dodatkowe, które spełniają przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, ale o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14.000 euro.
Po wyczerpaniu limitu 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, jeżeli wystąpi kolejne zamówienie, które będzie spełniać przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, ale o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14.000 euro zamawiający może odstąpić od stosowania Pzp (zastosować art. 4 pkt 8 Pzp). W tym zakresie zamawiający nie powinien mieć wątpliwości. Potwierdza to również Urząd Zamówień Publicznych w powołanej wyżej opinii „Poszczególne więc zamówienia nieprzewidywalne (…). Szacowanie wartości każdego zamówienia również w takim przypadku będzie następowało zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy. Obowiązek stosowania przepisów ustawy będzie powstawał dla zamawiającego wyłącznie w sytuacji, jeżeli wartość konkretnego zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).” Warto także zauważyć, że przepisy Pzp nie przewidują obowiązku uwzględniania wartości zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 Pzp (bez względu na ich wartość) przy ustalaniu wartości zamówienia.

Należy również zaznaczyć, że zamówienia dodatkowe występują i mogą być wykonywane tylko w przypadku, gdy wykonywane jest zamówienie podstawowe. Zamówienia dodatkowe muszą być niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a ich wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, tj. takimi okolicznościami, których zamawiający nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego. Zamówienia dodatkowe powinny być wykonane przed wykonaniem zamówienia podstawowego, a zakres zamówienia dodatkowego nie może być powtórzeniem zamówienia podstawowego. Należy również pamiętać, że z samej istoty zamówień dodatkowych wynika, że zamówienia dodatkowe nie mogą być objęte zamówieniem podstawowym opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie mogą to być więc usługi lub roboty budowlane, do których wykonania wykonawca zobowiązał się w ramach zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówień dodatkowych nie może być skutkiem zmiany koncepcji wykonania robót budowlanych (np. wybudowania, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego) podjętej przez zamawiającego w trakcie wykonywania tych robót budowlanych.

Ponieważ zamówienia dodatkowe są udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki, powstaje pytanie, czy zamawiający może udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych wielu zamówień dodatkowych w ramach tej samej umowy ? Problem dotyczy zmiany zawartej umowy po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W trybie zamówienia z wolnej ręki umowa w sprawie zamówienia publicznego jest zawierana w następstwie przeprowadzonych negocjacji z wybranym wykonawcą (zobacz art. 66 ust. 1 Pzp). Ponieważ w trybie zamówienia z wolnej ręki nie dochodzi do złożenia oferty oraz nie występuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przepisy art. 140 oraz art. 144 Pzp nie mają zastosowania do tego trybu, a tym samym przepisy te nie dotyczą zakazu zmiany umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Zamawiający może zatem udzielić wielu zamówień dodatkowych w ramach jednej umowy. Ważne jest aby udzielając wielu zamówień dodatkowych dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia dodatkowe nieprzekroczyły łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Należy również pamiętać, że postępowanie, w którym zamawiający zamierza udzielić zamówień dodatkowych lub uzupełniających jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie zamówienia z wolnej ręki, odrębnym od postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego, dlatego w przypadku udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających:
  1. zamawiający wraz z zaproszeniem do negocjacji przekazuje wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy,
  2. w informacjach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przekazanych wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (odpowiednie stosowanie art. 36 ust. 4 Pzp),
  3. może zastrzec, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom (odpowiednie stosowanie art. 36 ust. 5 Pzp),
  4. zamawiający może żądać od wykonawcy, z którym prowadzi negocjacje wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (odpowiednie stosowanie art. 25 ust. 1 Pzp),
  5. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający wskazuje w informacjach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przekazanych wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji (odpowiednie stosowanie art. 25 ust. 1 Pzp).
W przypadku udzielania zamówień uzupełniających lub dodatkowych zamawiający jest obowiązany prowadzić odrębny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym odrębną dokumentację postępowania. Obowiązek prowadzenia protokółu postępowania wynika wprost z art. 96 ust. 1 Pzp („W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia (…))”. W przypadku udzielania zamówień uzupełniających lub dodatkowych załącznikami do protokółu postępowania będą m. in. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty (zobacz art. 96 ust. 2 Pzp). Nie można zatem zgodzić się z tezą, że „Z logicznego punktu widzenia, żądanie dokumentów przy zamówieniu z wolnej ręki robót dodatkowych bądź uzupełniających art. 67 Pzp u dotychczasowego wykonawcy jest zbędne z uwagi, iż dokumenty te były dostarczone w postępowaniu przy zamówieniu podstawowym.”. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty, składane są najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (zobacz art. 68 ust. 2 Pzp).

W przypadku udzielania zamówień uzupełniających lub dodatkowych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795) zamawiający jest obowiązany powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania (obowiązek ten nie dotyczy czynności związanych z przygotowaniem postępowania, np. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia). Przepisy dotyczące komisji przetargowej mają bowiem zastosowanie do wszystkich trybów udzielania zamówień publicznych, a nie tylko do trybów przetargowych, jak wskazuje jej nazwa („komisja przetargowa”). W trybie zamówienia z wolnej reki czynności związane z przeprowadzeniem postępowania to czynności dokonywane od wszczęcia postępowania do wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. W trybie tym zamawiający wszczyna postępowanie przez przekazanie zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzorem umowy. Przekazanie następuje zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zobacz art. 27 ust. 1 i 2 Pzp).

Warto także zauważyć, że w przypadku udzielania zamówień dodatkowych zamówienie podstawowe może być udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, jak również w innych trybach udzielania zamówień publicznych, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów Pzp. Zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych także wówczas, gdy udzielił zamówienia podstawowego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W przypadku udzielania zamówień dodatkowych na roboty budowlane zamówienie podstawowe nie może być udzielone w trybie zapytania o cenę, ponieważ w trybie zapytania o cenę przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

Zamawiający nie będzie mógł udzielić zamówienia podstawowego w trybie zapytania o cenę także wówczas, gdy wartość zamówienia podstawowego będzie równa lub przekraczać kwoty określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ponieważ w trybie zapytania o cenę wartość zamówienia musi być mniejsza niż kwoty określone w przepisach tego rozporządzenia.

W przypadku udzielania zamówień uzupełniających zamówieniem podstawowym będzie natomiast zamówienie realizowane wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania w trybach przetargu nieograniczony lub przetargu ograniczonego, a w przypadku zamówień sektorowych również w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zamówieniem podstawowym w rozumieniu art. 65 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Pzp będzie każda (poszczególna) część zamówienia.

Zamówień dodatkowych nie należy mylić z prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.Autor: Józef Edmund Nowicki - doradca w dziedzinie zamówień publicznych, z ponad 10 letnią praktyką, doskonale zorientowany w procedurach udzielania zamówień publicznych oraz specyfice funkcjonowania podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych i wykonawców. Prowadzi działalność doradczą - kancelarię zamówień publicznych specjalizującą się m. in. w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, dostawy nabywane na podstawie umowy leasingu, usługi ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk, zamówieniach sektorowych, zamówieniach w ochronie zdrowia, zamówieniach publicznych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wspomaganiu kontroli zamówień publicznych, a także reprezentowaniu w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych. Członek The Association of Certified Fraud Examiners oraz ACFE Polska (międzynarodowej organizacji zrzeszającej osoby zawodowo zajmujące się zapobieganiem i wykrywaniem oszustw oraz nadużyć gospodarczych) specjalizujący się w audycie i kontroli zamówień publicznych. Do 2010 r. ekspert (biegły) The Association of Certified Fraud Examiners oraz ACFE Polska.

Czekamy na opinie czytelników, prosimy nadsyłać je do nas


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie