Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

Jak sprawdzić wymagany warunek np. dwukrotnego doświadczenia w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

Czy warunek musi być spełniony samodzielnie przez każdego z wykonawców, tzn. każdy "w całości" wykonał dwa zamówienia czy też łącznie?

Jak podejść do sytuacji gdzie w SIWZ wydanej pod rządami starej ustawy, zamówienia uzupełniające przewidziane były w wielkości do 20%, a aktualnie tj. pod rządami nowej ustawy chcemy skorzystać z zamówień uzupełniających?

Czy przysługuje mi prawo skorzystania z nowego progu 50 %, czy powinniśmy oprzeć się tylko na podstawie 20 % zapisanej w SIWZ ?

Czy, pomimo braku zapisu ustawowego w art. 38 ust. 1 i ust. 2 dotyczącego udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców, należy również im odpowiedzieć, czy wystarczy odpowiedzi z treścią zapytania skierować jak

mówi ustawa do tych wykonawców, którym przekazano SWIZ, jak też na stronę internetową, czy też wysłać również tym, którzy pytają?

Czy można w drodze aneksu przedłużyć na czas nieoznaczony - okres trwania (obowiązywania) udzielonej na program komputerowy licencji w świetle art. 143 ust. 1 pkt 5

tj. możliwości zawierania umów dotyczących udzielenia licencji na czas nieoznaczony? Czy też należy to uczynić tylko w drodze nowego, odrębnego postępowania?

Co zrobić i czy zapisywać na etapie SIWZ w przypadku przetargu ograniczonego, zasady kwalifikacji w sytuacji, gdy np. dopuszcza się pięciu wykonawców, a ilość punktów równą mojej pozycji 5 spełnia większa ilość wykonawców?

Zgodnie z treścią druku ZP-403, w sekcji II. 1.5 należy podać całkowitą końcową wartość zamówienia (bez VAT). Jak należy rozumieć ów „całkowitą końcową wartość zamówienia (bez VAT)”?

Czy treść art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczący informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy też trybu zamówienia z wolnej ręki, gdzie nie mamy do czynienia z typową ofertą?

Od jakiej wartości należy ustalić kwotę wadium w przypadku zamówień, co do których Zamawiający przewidział w SIWZ udzielenie zamówienia uzupełniającego?

Zgodnie bowiem z przepisem art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający określa kwotę wadium w granicach 0,5 % do 3 % WARTOŚCI ZAMÓWIENIA. W odniesieniu do przedmiotowego przypadku, w myśl przepisu art. 32 ust. 3: Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. Jednocześnie przypadek "zamówienia podstawowego wraz z zamówieniem uzupełniającym" (tak jak dwa inne, choć pod względem określania wartości zamówienia analogiczne do omawianej sytuacji przypadki) nie został odrębnie uregulowany w zakresie ustalania kwoty wadium w art. 45 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy zatem, na etapie udzielania zamówienia podstawowego (udzielenie zamówienia uzupełniającego ma charakter zdarzenia przyszłego i niepewnego, fakultatywnego) kwotę wadium ustalamy - zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 4 - od wartości zamówienia rozumianej jako suma wartości zamówienia podstawowego i uzupełniającego (art. 32 ust. 3)?

Czy Zamawiający powinien wymagać w SIWZ aby dołączone do oferty pełnomocnictwo miało postać oryginału lub kopii poświadczonej notaralnie

za zgodność z oryginałem, czy też może wymagać oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę, samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego, adwokata?

Czy dokument, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów .... - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia... , może zawierać osoby (i podmioty) będące podwykonawcami?

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie