Temat: co wypełnić w JEDZ

Postępowanie powyżej progów.
Co na dzień dzisiejszy wypełnia Zamawiający:
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
- Nazwa:
- Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
- Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)


czy to wszystko ???????


Zapisuje t również jako pdf.