Temat: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

PN, usługi, dofinansowany, powyżej progu, 3 części.

1. Oferta Wykonawcy A została najwyżej oceniona w jednej części, a wykonawcy B w dwóch częściach. Wykonawcy wezwani z 26.1. Wykonawca A - ok, wykonawca B - zastosowano dodatkowo 26.3 i wykonawca do wykluczenia.
Dla jednej z tych dwóch części kolejnym Wykonawcą jest wykonawca A. Czy mam go wzywać do złożenia dokumentów z 26.1 czy mogę skorzystać z tych, które złożył z 26.1 w odniesieniu do innej części?
Części różniły się jeśli chodzi o wykaz usług i zdolność ekonomiczna. Ale wg papierów, które ten wykonawca złożył dla części A mogę stwierdzić, że spełnia również dla części B.
Mam wątpliwości, bo osobne części należałoby traktować jako osobne zamówienia. Z drugiej strony, jak wzywam jakiegoś wykonawcę z 26.1 w odniesieniu do dwóch części to i tak te dokumenty składa mi w 1 egzemplarzu (krk, krs, zus, us, wykaz usług, wykaz osób).

2. Wzywam jakieś wykonawcę z 26.1 i daję mu min. 10 dni (ustawowe). Wykonawca przysyła dokumenty w 5 dniu. Są niekompletne/ zawierają błędy. Czy mogę zastosować od razu 26.3 czy mam czekać do upływu terminu, który wyznaczyłem Wykonawcy?

2 (edytowany przez Marcel 2017-10-12 12:37:30)

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

1. Wezwał bym dla spokoju, wykonawca zgodnie z rozporządzeniem wskazać może że zamawiający jest w posiadaniu dok., ale fakt że niecelowe jest wezwanie co do zasady smile
2. Czekam.

3

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

1. Ok, też tak to widzę
2. Tu jestem zaskoczony :-)

4 (edytowany przez Arek1980 2017-10-13 08:46:59)

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

ad 2. Wiem. że trochę próbuję zamieszać, ale lepiej się upewnić. A jeśli termin 10 dni nie minął, a Wykonawca w 5 dniu złożył wszystkie dokumenty i są ok, to mogę dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty czy czekać do końca terminu?

I jeszcze jedno pytanie.
Wykonawca A złożył ofert na 3 części. W dwóch jest najwyżej oceniony, ale zawalił uzupełnianie dokumentów i muszę go wykluczyć. Zaczynam pytać następnego, ale dokonuję wyboru w trzeciej części gdzie wygrał inny wykonawca. W tej części tego Wykonawcę A punktuję normalnie (nie był najwyżej oceniony) pomimo, że z pozostałych dwóch go wykluczam?

5

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Arek1980 napisał/a:

ad 2. Wiem. że trochę próbuję zamieszać, ale lepiej się upewnić. A jeśli termin 10 dni nie minął, a Wykonawca w 5 dniu złożył wszystkie dokumenty i są ok, to mogę dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty czy czekać do końca terminu?

I jeszcze jedno pytanie.
Wykonawca A złożył ofert na 3 części. W dwóch jest najwyżej oceniony, ale zawalił uzupełnianie dokumentów i muszę go wykluczyć. Zaczynam pytać następnego, ale dokonuję wyboru w trzeciej części gdzie wygrał inny wykonawca. W tej części tego Wykonawcę A punktuję normalnie (nie był najwyżej oceniony) pomimo, że z pozostałych dwóch go wykluczam?

ad. 2 Tak możesz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dwóch częściach wykluczasz wykonawcę A (błędne uzupełnienie dokumentów), natomiast w części gdzie nie był najkorzystniejszy normalnie go punktujesz (nie był wzywany do dokumentów ponieważ nie był najkorzystniejszy, no chyba że zachodzą jakieś przesłanki odrzucenia np. 89 ust. 1 pkt 2)

6 (edytowany przez Arek1980 2017-10-19 11:04:59)

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

To jeszcze jedno pytanko do tego wszystkiego, takie na wszelki wypadek :-)

Jednym z kryteriów była cena, a pkt przyznawane wg wzoru: cena najniższa/cena badana * waga

Jeśli wykluczyłem W z najniższą ceną, to teraz na nowo liczę punkty i jako najtańszą wstawiam kolejną ofertę, czy zostaję przy pierwotnej punktacji i po prostu wybieram następną firmę w zestawieniu?

Inny schemat postępowania może prowadzić do innego wyboru Wykonawcy.

7

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

ja np. jestem za pierwotną punktacją, ale jak mi wykonawca nie pasuje to robię nową punktację,

a tak poważnie to jestem za pierwotną co by nie było

8

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Nie dokonujesz ponownej punktacji, wybierasz kolejną w rankingu punktacyjnym.

9

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Hmm, zaskoczyliście mnie.

Mam takie zapisy w SIWZ:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a)    zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b)    nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
i dalej:

W kryterium "Cena? oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów obliczoną w następujący sposób:

Pc = Cmin/Ci * waga

    gdzie:
    Pc        ? ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium ?Cena?;
    Cmin    ? najniższa cena (wartość brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
    Ci         ? cena (wartość brutto) oferty badanej.

Skoro mowa o ważnych i nieodrzuconych ofertach, to nie powinienem oferty wykonawcy wykluczonego nie uwzględniać i niejako na nowo ustalić, które oferty są ważne i zrobić nowe zestawienie z nowa puntacją?

10

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Ocena punktowa (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium: całkowita cena brutto zostanie dokonana:
a)    w przypadku, gdy liczba ofert, złożonych w terminie i nie odrzuconych wyniesie  od 1 do 3, wg poniższego wzoru:
Co=     Cn    x 100 x 0,7
    Cb   
gdzie:
Co     ? liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Całkowita cena brutto,
Cn     ? najniższa oferowana całkowita cena brutto,
Cb     ? całkowita cena brutto badanej oferty.

b)     w przypadku, gdy liczba ofert, złożonych w terminie i nie odrzuconych wyniesie 4 lub więcej, wg poniższego schematu, (z zastosowaniem średniej miarodajnej wartości ofert ? Śo):
- dla ofert z całkowitą ceną brutto równą lub niższą od wartości Śo dla obliczenia ilości pkt
w tym kryterium zastosowany zostanie poniższy wzór A:

Co= (    (Śo - Cb)    x 10 + 90) x 0,7
    (Śo - Cn)   

- dla ofert z całkowitą ceną brutto powyżej wartości Śo dla obliczenia ilości pkt w tym kryterium zastosowany zostanie poniższy wzór B:
Co= (    (Cd - Cb)    x 60 + 30) x 0,7
    (Cd - Śo)   
gdzie:
Co     ? liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Całkowita cena brutto,
Cb     ? całkowita cena brutto badanej oferty,
Cn     ? najniższa oferowana całkowita cena brutto,
Cd     ? najdroższa oferowana całkowita cena brutto,
Śo    ? średnia miarodajna wartość ofert, która obliczona będzie na podstawie poniższego wzoru:
Śo=    Ca1 + Ca2 +....+Can
    ln
gdzie:
Ca1+Ca2+...+Can ? suma wartości całkowitych cen brutto ofert, złożonych w terminie i nie odrzuconych z  wyłączeniem wartości całkowitych cen brutto ofert skrajnych tj. najtańszej
i najdroższej,
ln ? liczba ofert, złożonych w terminie i nie odrzuconych z wyłączeniem ofert skrajnych tj. najtańszej
i najdroższej.
Śo  podane zostanie  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

11

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

jacie

12

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

...nie mogę

13 (edytowany przez Arek1980 2017-10-20 06:48:18)

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Hmm, nie widzę sensu z prostego kryterium cena robić takiego zamieszania. I nie podoba mi się, że sposób punktacji zależy od ilości złożonych ofert.

Wracając do mojego pytania:
Po wykluczeniu W, który złożył najwyżej ocenioną ofertę przechodzimy do następnej i na nowo liczymy punkty czy nie?

W sytuacji, gdy kryterium byłaby tylko cena, dojdzie wtedy do sytuacji, że oferta wybrana jako najkorzystniejsza nie osiągnie 100%, tylko np. 92% bo nie dokonujemy ponownego przeliczenia. Trochę to dla mnie dziwne.

http://kartaprzetargowa.pl/przewodnik/przebieg-postepowania-przetargowego-kolejnosc-czynnosci-nowelizacji-pzp-2016-r/

"4. W razie negatywnego wyniku badania zamawiający powinien powtórzyć swoje czynności od oceny ofert (poprzednia ocena ofert jest już obarczona błędem, gdyż została w niej uwzględniona oferta uznana teraz za odrzuconą)."

Hmm...

14

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Arek1980 napisał/a:

Hmm, nie widzę sensu z prostego kryterium cena robić takiego zamieszania. I nie podoba mi się, że sposób punktacji zależy od ilości złożonych ofert..

instytucje dotujące bardzo pochwaliły ten sposób wyliczania jako najbardziej sprawiedliwy

poza protokołem: mam w KP takich co lubią sobie utrudniać życie

15

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

No nic, dostałem dwie prywatne opinie (telefonicznie).
Obie skłaniają się do tego, aby przeliczyć punty na nowo i nie brać pod uwagę oferty odrzuconej, gdyż nie bierze ona już udziału w postępowania a MOGŁABY mieć wpływ na wynik postępowania.

16

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

A te prywatne opinie jakie mają prywatne uzasadnienie?

17

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Ich zdaniem:
1. Jeśli chodzi o ponowne tworzenie punktacji nie ma znaczenia czy procedura standardowa czy odwrócona, należy zastosować ten sam schemat
2. 24a. ust.2 mówi, iż badamy wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (a nie następną w kolejności), co sugeruje, że punktację należy przeprowadzić na nowo, bez uwzględnienia oferty odrzuconej
3. pomijamy treść art. 94 ust.3, która jest inna niż ta powyżej, ale to zapewne bubel, który został przy poprzednim stanie prawnym i omyłkowo nie został zmieniony.