1 (edytowany przez MarM 2017-09-08 12:05:40)

Temat: Sumowanie doświadczenia

Czy jest prawidłowe postawienie warunku udziału, że nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia partnerów konsorcjum ?

2

Odp: Sumowanie doświadczenia

Tak.

3

Odp: Sumowanie doświadczenia

w przypadku doświadczenia nawet wskazane

4

Odp: Sumowanie doświadczenia

Formułowane przez zamawiającego wymogi związane z wiedzą i doświadczeniem trzeba każdorazowo oceniać stosownie do jego obiektywnych potrzeb. Dopuszczalne jest, aby organizator przetargu oczekiwał doświadczenia w realizacji 2 robót i aby wymóg ten odnosił się do każdego konsorcjanta z osobna. Umożliwienie łączenia potencjału członków konsorcjum nie w każdej sytuacji jest celowe i uzasadnione. Tak wynika  z wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z 12 listopada 2014 r. (sygn. akt VIII Ga 327/14).

5

Odp: Sumowanie doświadczenia

janek159 napisał/a:

w przypadku doświadczenia nawet wskazane

Zgadzam się, dobrze jednak to wpisać do SIWZ, co innego zdolność ekonomiczna czy finansowa.

6

Odp: Sumowanie doświadczenia

Dzięki.

7

Odp: Sumowanie doświadczenia

Zamawiający wymagal w warunkach udziału min. 2 zadania polegające na dostawie i wdrożeniu systemu , każdy o wartości min. 100 tys, oferte składa konsorcjum które ma podmiot trzeci i w wykazie dostaw jedno zadanie wykonal lider a drugie podmiot trzeci czy spełnione sa warunki udziału? Zamawiający nie Zastrzegł w siwz ze warunek doświadczenia musi byc spełniony samodzielnie przez wykonawce lub w całości przez podmiot trzeci.co teraz

8

Odp: Sumowanie doświadczenia

kiszka

9

Odp: Sumowanie doświadczenia

Skoro nie dookreslil to dla mnie spełnia warunek.

10

Odp: Sumowanie doświadczenia

Zamówienie z dofinansowaniem, wpłynęła jedna oferta w. Byl jyz raz, wzywany do wykazu zadan bo byla rozbieznosc między odbiorcą w wykazie a odbiorca w referencji. Poprawili wykaz dostaw, referencje zostały bez zmian. ooGłoszono wybór ale nie ma podpisanej umowy. Czy teraz unieważnic wybór, ? Nawet jakby to co dalej?

11

Odp: Sumowanie doświadczenia

janek159 napisał/a:

Skoro nie dookreslil to dla mnie spełnia warunek.

nasz radca tez jest tego zdania

12

Odp: Sumowanie doświadczenia

to jest ewidentnie dobrze

13

Odp: Sumowanie doświadczenia

janek159, potrze3buje zrobic z tego ntatke z argumentami za zeby na etapie kontorli miec gotowa odpowiedz, bo z tego cxo urzad marszalkowski zaprezentowal to beda sie czepiac...czy jestes w posiadaniu wyroku np. KIO ktory obronil by moj przypadek czyli dopuszczenie sumowania doswiadczenia czyli 1cale zamowienie wykonawcy i jednego  ca;ego od podmiotu 3?

14

Odp: Sumowanie doświadczenia

zastanawiające że jakaś kontrola może w tej sprawie postawić zarzut czy tez mieć uwagi,

zamawiający ma prawo nie określać sposobu spełnienia warunków udziału przez www i podmioty trzecie  i wtedy wykonawcy biorą sobie podmiot trzeci, w zakresie doświadczenia również, celem wykazania doświadczenia,

natomiast jak zastrzegł sposób spełnienia warunku w przypadku podm wyst. wsp. oraz podm. trzecich to już musi się trzymać zasad.

15 (edytowany przez Marta 2017-10-13 12:22:18)

Odp: Sumowanie doświadczenia

ok, czyli jakZ.  nie zastrzegl to moze sobie Wykoanwca np.  1 z 2 wymaganych zadań "pożyczyć"  od podmiotu 3 ( ktory zlozyl zobowiazanie i jest tez podwykonawca) i taka jest  generalna zasada art. 23 tak?

16 (edytowany przez janek159 2017-10-13 15:47:46)

Odp: Sumowanie doświadczenia

podm. wyst. wsp. sa w art. 23 a możliwość korzystania z podmiotu 3 wynika z art. 22a,

i jestem zdania że jak Z. nie zastrzegł że 2 usługi miały być wykonane przez jeden z podmiotów wyst. wsp. albo w całości przez podmiot trzeci, to jak się tym wykonawca podzieli z podmiotem trzecim , zam. nie będzie miał podstaw wykluczenia tego wykonawcy

17 (edytowany przez janek159 2017-10-13 18:10:29)

Odp: Sumowanie doświadczenia

Godne przeanalizowania,

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwjE5-H7jO7WAhWsCMAKHU1fCKkQFghQMAk&url=https%3A%2F%2Fblogopzp.pl%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Fsumowanie-doswiadczenia-pdf.pdf&usg=AOvVaw1iGTVwqBAoQafNyMOFyLlK

18 (edytowany przez Marta 2017-10-16 06:38:35)

Odp: Sumowanie doświadczenia

dzieki, widziałam to już wczesniej, i mysle z emoja sytuacja to jest ta ostatnia  z tabeli
a dokładnie mamy takie zapisy:
przynajmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu ....... o wartości ............ każde
a opis spelniania warunku :
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ?stosowna sytuacja? o której mowa w ust. 1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy, zobowiązanie należy załączyć do oferty).
b. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?23;
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach zawartych w art. 23 ustawy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.

oferte sklada konsorcjum, natomiast warunek udzialu spelnia lacznie lider plus podmiot 3.po 1 zadaniu

19

Odp: Sumowanie doświadczenia

przy takich zapisach wykluczenie mogłoby wywołać zaskoczenie

20 (edytowany przez Marta 2017-10-16 10:24:19)

Odp: Sumowanie doświadczenia

ok, a czy na kontroli moga mi zarzucic ze sa niedoprecyzowane i ograniczaly potencjalnie konkurencje?

21

Odp: Sumowanie doświadczenia

tu nie ma ograniczenia, przeciwnie

22

Odp: Sumowanie doświadczenia

wielkie dzieki jestem spokojniejsza

23

Odp: Sumowanie doświadczenia

jestem przed wszczęciem kolejnego postępowania i zeby nie bylo wątpliwosci tj. powyżej , chce dac zapis w warunkach doświadczenia taki:

"W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa powyżej zostanie spełniony wyłącznie jeżeli:  przynajmniej jeden  z podmiotów występujących wspólnie spełnia warunek samodzielnie, analogicznie przy korzystaniu z doświadczenia podmiotów trzecich."

czy moge go zastosowac rowniez do warunku ekonomicznego i finansowego?

24

Odp: Sumowanie doświadczenia

raczej bym nie stosował zdolność finansowa bym łączył

25

Odp: Sumowanie doświadczenia

jo napisał/a:

raczej bym nie stosował zdolność finansowa bym łączył

czyli ewentualnie do doswiadczenia tylko dac ten zapis?