26

Odp: Konsorcjum

Rozumiem. Mam zamawiającego, który żąda polisy dla obu wykonawców występujących wspólnie i to każdą (dla lidera i partnera) na tę samą kwotę. Czyli jeśli wymóg to 500 tys. zł to żądają 500 dla lidera i 500 dla partnera. SIWZ nie dopuszcza spełnienia wymogu tylko przez jednego wykonawcę. Obaj muszą mieć polisy i to obaj na pełną kwotę. Czyli co, żądać modyfikacji?

27

Odp: Konsorcjum

"....nakładanie na każdego z uczestników konsorcjum dodatkowego obowiązku spełniania pozytywnych przesłanek udziału w przetargu, określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, godzi w zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz stanowi naruszenie przepisu art. 23 ust. 3 ustawy Pzp."

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/spelnianie-warunkow-zamowienia-przez-czlonkow-konsorcjum/
Zamawiający przesadził.

28

Odp: Konsorcjum

uważam że jeden wystarczy ale
ale np. co jeżeli coś pójdzie nie tak z winy partnera który nie był zobowiązany do przedłożenia polisy i np jej nie miał czy polisa lidera pokryje ewentualne odszkodowanie szkody wyrządzonej przez inną firmę??

29

Odp: Konsorcjum

Oczywiście, odpowiedzialność jest solidarna.

30

Odp: Konsorcjum

odpowiedzialność lidera i partnera tak ale co na to ubezpieczyciel który ubezpiecza tylko jedna firmę i nie ma pojęcia o konsorcjum

31

Odp: Konsorcjum

Masz umowę konsorcjum.

32

Odp: Konsorcjum

Dobra. Dzięki za wyjaśnienia. Wykupienie polisy to w sumie nie problem, ale chciałem wiedzieć czy zamawiający ma w ogóle prawo żądać OC od obu wykonawców i to na tę samą kwotę. Do tej pory byłem uczony, że jeśli jeden z wykonawców spełni wymóg dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej to drugi już nie ma obowiązku składać swoich dokumentów. Dlatego ten zapis w SIWZ mnie zdziwił.

33

Odp: Konsorcjum

To dobrze byłeś uczony smile

34

Odp: Konsorcjum

Odgrzewam watek....
Załóżmy, że wystartujemy do przetargu jako konsorcjum dwóch firm (to mój pierwszy raz ;-) ), załóżmy że wygramy przetarg - jak wygląda kwestia fakturowania do Inwestora? każdy z członków osobno fakturuje za swój zakres prac?

35

Odp: Konsorcjum

To zależy jaki sposób fakturowania przewiduje umowa. Generalnie jako konsorcjum stanowicie jeden podmiot w imieniu którego lider wystawia FV na wykonane zamówienie (z opisem w imieniu konsorcjum ...)

36

Odp: Konsorcjum

Czyli lider wystawi fakturę do Inwestora na 100%, a partner wystawi fakturę na lidera? Jeśli tak, to czy w tej sytuacji parter fakturujący do lidera jest podwykonawcą lidera i za roboty budowlane fakturuje netto ?

37

Odp: Konsorcjum

Nie wnikam w rozliczenia między nimi. Trzeba zajrzeć do ustawy o podatku żeby stwierdzić czy fakturowanie między nimi musi być w netto.

38

Odp: Konsorcjum

Dla mnie kluczowym jest ustalenie kwestii czy partner konsorcjum jest podwykonawcą dla lidera i wtedy będę miała jasność co do fakturowania.

39

Odp: Konsorcjum

Nie jest podwykonawcą a wykonawcą.

40

Odp: Konsorcjum

Marcel napisał/a:

Nie jest podwykonawcą a wykonawcą.

To by była super wiadomość !
To jeszcze jedna kwestia - liderem jest spółdzielnia rzemieślnicza która zrzesza członków i do przetargu starują jako lider spółdzielnia, a jako partner członek spółdzielni i fizycznie 100% robót wykona partner to nadal partner jest wykonawcą?

41

Odp: Konsorcjum

Mam pytanie dotyczące konsorcjum, 3 firmy chcą założyć konsorcjum aby wystartować na przetargu dot. usługi prawa jazdy. Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu dot. potencjału to np. każdy z nich przeszkolił po 15 osób z kat. B a Zamawiający żąda przeszkolenia 40 osób z kat. B, to razem będą spełnić.

42

Odp: Konsorcjum

trzeba dopytać zamawiacza czy uwzględni jeżeli tego nie doprecyzował w SIWZ

43

Odp: Konsorcjum

Co do zasady nie powinno być łączenia doświadczenia w ten sposób.

44

Odp: Konsorcjum

Marcel napisał/a:

Dokładnie jak motylek, po to wprowadzono dwu etapowość (dok. od najwyżej ocenionego) aby zaoszczędzić kosztów dla wykonawców którzy są na dalszych miejscach.

Ale jakie to są oszczędności ??? Wykonawcy ,którzy startują w zamówieniach publicznych muszą mieć aktualne zaświadczenia 4 zusy 4 us i 2 KRK koszt 200 zeta rocznie od kiedy to się tak dba o czyjś portfel . To nie o te pieniądze chodzi Marcel , tu należy myśleć o pomyśleć o skali wynagrodzenia tych , którzy te zmiany wprowadzili....

45 (edytowany przez jo 2017-06-07 09:57:44)

Odp: Konsorcjum

i może mniej drzew z puszczy trzeba będzie wyciąć bo tylko do zwycięskiej oferty będzie kserował dokumenty

46

Odp: Konsorcjum

Nie będę zakładała nowego wątku , a że rzecz dotyczy konsorcjum to zapytam tu. Będziemy składać ofertę jako konsorcjum dwóch firm, a że będę to robiła pierwszy raz to jakoś mam tremę ;-)  Możecie udzielić mi jakichś praktycznych wskazówek? Obowiązkowo do oferty przedkładamy pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, i teraz jak wygląda kwestia uzupełnienia formularza oferty - tzn. jako wykonawca wpisuje obie firmy z konsorcjum  z okresleniem kto lider, kto partner? W sumie to wiem że nic nie wiem, także każda rada na wagę złota.

47

Odp: Konsorcjum

Dalej męczę temat konsorcjum :-) Do oferty dołączam pełnomocnictwo na poniższy zakres:
a)    podpisania w imieniu wykonawców umowy z Zamawiającym;
b)    reprezentowania Wykonawców w toku realizacji zamówienia;
c)    składania w imieniu wykonawców w toku postępowania wszelkich oświadczeń
i dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku z postępowaniem;
d)    prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniem;
e)    reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

czyli ofertę podpisują przedstawiciele i lidera i partnera, bo lider nie ma pełnomocnictwa do podpisania oferty?
oświadczenia dotyczące spełnienia warunków i dotyczące przesłanek wykluczenia składa każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum z osobna ?
oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej składa każdy podmiot konsorcjum z osobna?

48

Odp: Konsorcjum

Konsorcjum złożyło ofertę tworzą je dwie firmy i dwie osoby fizyczne, w SIWZ był zapis ze muszą okazać się zaświadczeniem z ZUS i US , czy od tych osób fizycznych mogę zarządać oświadczeń, iż nie prowadza działalności i nie posiadają z tego tytułu ZUS i US

49

Odp: Konsorcjum

Krótkie pytanie - oferta złożona jako konsorcjum - jedna firma ma referencje, a druga ma wymaganych kierowników budowy - rozumiem że ta firma która ma ludzi podpisuje załącznik wykaz osób , natomiast ta firma która ma referencje podpisuje załącznik wykaz robót?

50

Odp: Konsorcjum

może tak być, chyba że pełnomocnictwo określa inaczej