1

Temat: Uprawnienia bez ograniczeń

Czy uprawnieniom konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń (których żądaliśmy) odpowiadają uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20.02.1975 r., w których czytamy:
"Obywatel ...... jest upoważniony do:
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno melioracyjnych".

Czy ktoś analizował powyższe zagadnienie i spotkał się z wyrokami KIO w tym zakresie. Może ktoś ma interpretację z Izby Budowlanej.

ArekS

2

Odp: Uprawnienia bez ograniczeń

Gość ma te uprawnienia i należy je przyjąć bez względu że było to w 75r.

3

Odp: Uprawnienia bez ograniczeń

Ja w takich wątpliwych sprawach radzę wystąpić do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o interpretację , załączając ksero uprawnień.
Na temat interpretacji uprawnień wydawanych na podstawie wcześniejszych przepisów dwa wyroki KIO:
- KIO 1329/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
- KIO/UZP 2369/10 z dnia 10 listopada 2010 r.
Oba wyroki nie dotyczą wprost sytuacji opisanej przez ArekS ale np. wynika z nich iż osoba, która nie miała wyższego wykształcenia nie mogła mieć uprawnień bez ograniczeń

4

Odp: Uprawnienia bez ograniczeń

Uprawnienia są w porządku. Zdecydowanie.
Jedynie zamawiający nie ma pełnej wiedzy o przepisach prawa w tym zakresie, bierze pod uwagę tylko stan obecny, obowiązujący od paru lat, podczas gdy uprawnienia istnieją od prawie wieku i żaden przepis nigdy nie podważał uprawnień nabytych, a zmieniało się to wiele razy.
Oficjalne wyjaśnianie stanu przepisów jest niepotrzebne, wystarczy poszperać, można też porozmawiać z którąś izbą, albo przejrzeć ich strony internetowe, tam są opinie.

5

Odp: Uprawnienia bez ograniczeń

karolk napisał/a:

osoba, która nie miała wyższego wykształcenia nie mogła mieć uprawnień bez ograniczeń

To może być nadinterpretacja. Zawsze najważniejsze jest to, co napisane w konkretnej decyzji. W tej cytowanej nie widzę istotnych ograniczeń (za takie nie można uważać wskazanych tam robót, które są objęte zupełnie innymi specjalnościami).

6

Odp: Uprawnienia bez ograniczeń

Proszę także pamiętać że osoby które miały wydawane uprawnienia we wcześniejszych latach nadal są aktualne.

7

Odp: Uprawnienia bez ograniczeń

Wyrok z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 2369/10 :
". O ograniczonym zakresie uprawnień uzyskanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, decydowało wykształcenie, a osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogły pełnić funkcje techniczne wyłącznie przy budowie budynków, budowli i instalacji o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych objętych daną specjalnością techniczno-budowlaną. Jak wynika z treści decyzji (str. 16 i 17 oferty) uprawnienia zostały przyznane osobie o średnim wykształceniu - technikowi budowlanemu, a zatem nie mogły być uznane za odpowiadające obecnie wydawanym uprawnieniom ?bez ograniczeń"

8

Odp: Uprawnienia bez ograniczeń

Wyrok ZA z dnia 15 marca 2007 r., sygn. akt UZP/ZO/0-241/07:
"Analiza zakresu uprawnień wskazuje, że uprawnienia te dotyczą specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robót , kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych z wyłączeniem linii , węzłów i stacji kolejowych , dróg oraz lotniskowych dróg startowych manipulacyjnych , mostów , budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.
Wobec wyłączeń zamieszczonych w ww. decyzji, a związanych z posiadanym średnim wykształceniem technicznym przez Pana Milewicza, odnoszących się do powszechnie znanych rozwiązań budowlanych, należy przyjąć, że nie są to uprawnienia bez ograniczeń, jakich żądał Zamawiający"

9

Odp: Uprawnienia bez ograniczeń

karolk napisał/a:

"... osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogły pełnić funkcje techniczne wyłącznie przy budowie budynków, budowli i instalacji o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych objętych daną specjalnością techniczno-budowlaną"

Zgoda, lecz  z reguły  BYŁO ZAPISYWANE w decyzjach właśnie tak: ?o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych?, znam autentyczne przykłady (!) Tu nie mamy takiego zapisu.

Sprawa jak widać dyskusyjna, w takiej sytuacji rozstrzygające jest stanowisko izby inżynierów budownictwa. KIO nie ma kompetencji w tym zakresie.

10

Odp: Uprawnienia bez ograniczeń

Kolejny Wyrok ZA - z dnia 29 maja 2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1503/06:
"Szczegółowa analiza tych zakresów sprowadziła się do wniosku, iż w świetle w/w uregulowań osoby z ukończoną wyższą szkołą techniczną oraz wymaganą praktyką mogą być uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w ramach wykształcenia kierunkowego - w pełnym zakresie, tj. ? bez ograniczeń ".
Analogicznie osoby z ukończoną średnią szkołą techniczną oraz wymaganą praktyką mogą być uprawnione do pełnienia w/w funkcji technicznych, jednakże wyłącznie przy budowie budynków, budowli i instalacji o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych objętych daną specjalnością techniczno - budowlaną".

11

Odp: Uprawnienia bez ograniczeń

I dlatego byłem i jestem za zwróceniem się do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.