Temat: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

zamówienie powyżej progów UE

wykonawca po otwarciu ofert dostarcza oświadczenie o grupie kapitałowej wysyłając je w mailu do zamawiającego, bez podpisu  elektronicznego. Uznajemy taki dokument czy  wzywamy do dostarczenia oryginału w wersji poapierowej?

2

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

Oświadczenie musi być w oryginale.

3

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

na jakiej podstawie wzywamy o przedłożenie oryginału dokumentu? 26 UST.3?

4

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

tak

5

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

Formę i postać oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę określają przepisy § 14-16 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej jako ?rozporządzenie?. Oświadczenia, o których mowa w tym rozporządzeniu dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. Przepis § 14 ust. 1 rozporządzenia regulujący formę oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego odnosi się również do oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej jest wskazane w § 5 pkt 10 rozporządzenia.