Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,2249 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 126.747 zł
Aktualności
Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm, po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

[...] więcej
Senat RP wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona
Zmiana w przepisach Pzp już obowiązuje
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2014
Zmiana w przepisach Pzp - zmiana legalnej definicji ceny

Aktualności - przegląd prawa

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona

Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm, po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

więcej
Zamówienia Publiczne Oprogramowanie
Wersja sieciowa wielostanowiskowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówieniawięcej
Wielostanowiskowa wersja internetowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEBwięcej
Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówieniawięcej

Nowości wydawnicze

NOWOŚĆ! Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 8 listopada 2013 roku oraz nowelizację z 14 marca 2014 roku już do nabycia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 8 listopada 2013 roku już do nabycia oraz nowelizację z 14 marca 2014 roku.
Już teraz mogą Państwo zakupić znowelizowaną Ustawę Prawo zamówień publicznych w wygodnym formacie B6. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym od 24 grudnia 2013 roku oraz ze stanem prawnym obowiązującym po 16 kwietnia 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący od 24 grudnia 2013 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą. W przypadku zmian wprowadzonych nowelizacją z 14 marca 2014 roku, tekst zmieniony nowelizacją zaznaczono kursywą a usunięty przekreślono.

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w wersji zawierającej nowelizację z 8 listopada 2013 roku oraz nowelizację z 14 marca 2014 roku.
Kolejna nasza pozycja wydawnicza to Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w formacie A4. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym od 24 grudnia 2013 roku oraz ze stanem prawnym obowiązującym po 16 kwietnia 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący od 24 grudnia 2013 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą. W przypadku zmian wprowadzonych nowelizacją z 14 marca 2014 roku, tekst zmieniony nowelizacją zaznaczono kursywą a usunięty przekreślono.

więcej

Aktualności - przegląd rynku zamówień publicznych

Skanska wygrywa przetarg na torowiska w Olsztynie

Skanska wybuduje tory tramwajowe w Olsztynie
Ponad 6 km linii tramwajowej, przebudowa skrzyżowań, dróg i ścieżek rowerowych oraz budowa nowej ulicy Bukowskiego - to główne założenia umowy podpisanej dziś przez Piotra Grzymowicza, Prezydenta Olsztyna. Roboty budowlane dla Odcinka A obejmującego ulice Witosa – Płoskiego - Sikorskiego i ul. Tuwima wykona firma Skanska. Inwestycja, której wartość wynosi ponad 149,8 mln zł brutto ma być gotowa we września 2015 r.

Umowa zawarta na realizację Odcinka A jest elementem projektu pn. „Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb prowadzenia linii tramwajowej”. Na wykonanie zadania Skanska będzie miała 400 dni od daty podpisania umowy. Oznacza to, że prace zakończą się we wrześniu 2015 r.
więcej

Opinie Prawne

Dopuszczalność rozszerzenia zakresu zamówienia w stosunku do zakresu, na jaki została przewidziana umowa ramowa

Zgodnie z art. 2 pkt 9a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, przez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą pomiędzy zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Stosownie zaś do art. 99 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
więcej
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
Tydzień 35, 25 - 31 sierpnia 2014 roku
Listy referencyjne to nie tajemnica.
Zamawiający musi zbadać, czy dane, których wykonawca nie chce ujawniać, powinny zostać niejawne. W jednym z przetargów na pomoc prawną kancelaria prawna zaopatrzyła dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa" dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza oceniła, że w przeważającej mierze zawierają one informacje, które nie mają waloru takiej tajemnicy.[...] więcej

Arbitraże - wokanda KIO

Wokanda na dzień: poniedziałek, 01.09.2014

sala: 501 - ul. Postępu 17A, Warszawa
godz. 10:30
Sygn. akt: KIO/1703/14
Strony:
Odwołujący: SAMAXON Sp. z o. o. - Mikołów
Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego – Zawiercie

więcej

Zamówienia publiczne - studium przypadku

Czy zamawiający powinien zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości?

Zamawiający w latach 2008-2009 zawarł z jednym wykonawcą 2 umowy (jedna 07.01.2008 r. na kwotę 48.400 PLN, druga 02.01.2009 r. na kwotę 54.000 PLN) na prowadzenie i bieżącą aktualizację działu aktualności serwisu internetowego miasta. Czy zamawiający powinien zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Tak. Przedmiot obu umów był tożsamy, zamówienie było udzielane w następujących po sobie przedziałach czasowych, zamówienie było możliwe do wykonania przez ten sam krąg wykonawców. Ponieważ oba zamówienia stanowiły element tego samego przedsięwzięcia (są ze sobą związane) zamawiający powinien zsumować ich wartość i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości.
więcej

Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

Jak dokonać czynności szacowania przedmiotu zamówienia odnosząc się do definicji obiektu budowlanego w ustawie Pzp?

Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy brak zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert uniemożliwia zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy?

Orzecznictwo Arbitrów

Wyrok KIO 793/14 z dnia 8 maja 2014r. – inna omyłka art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

„Nie ma znaczenia liczba omyłek, ale ich istotność w całej ofercie. Dlatego zamawiający rozważając „inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją” powinien skupić się na niezgodności oferty ze specyfikacją, a nie na przyczynach wystąpienia tego odstępstwa.
więcej

Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Weryfikację rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia odnosi się zarówno do wykonawcy, jak i do podmiotów trzecich

Sygn. akt: III CSK 143/10

Przepis art. 22 ust. 5 ustawy Pzp umożliwiający weryfikację rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia odnosi się zarówno do wykonawcy, jak i do podmiotów trzecich, na których potencjał powołuje się wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: V Ca 3618/13). więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB

Na czym polega blokowanie rekordów (wydatków, zamówień) w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

Wielu z klientów korzystających z systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB zwraca uwagę na pojawiającą się ikonę blokowania rekordu na kartotece wydatków lub na kartotece zamówień. Poniżej wyjaśnimy na czym polega funkcja blokowania rekordu w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB.więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - wersja sieciowa

W jaki sposób zautomatyzować sporządzanie kopii zapasowych w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Poniżej pokażemy w jaki sposób korzystać z systemu automatycznego zarządzania kopiami zapasowymi w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Opcja ta dostępna jest w najnowszych wersjach systemu. więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków

W jaki sposób w aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia otworzyć zawartość kartoteki w programie MS Excel?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można wykorzystać w pełni możliwości jakie daje komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami (Microsoft Excel, Open Office) zaszyte w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia. Ostatnia poprawa funkcjonalności naszych systemów dało dodatkowe możliwości w zakresie przetwarzania danych zawartych w następujących kartotekach:
  • Sumy
  • Zamówienia (dotyczy wersji z modułem „Zamówienia”)
  • Wydatki
  • Kontrahenci
  • Rodzaje
więcej

Nowe przetargi - Wszystko o zamówieniach publicznych. Szkolenia, doradztwo i orzecznictwo.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sprawdź swoją wiedzę
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie