Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,2249 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 126.747 zł
Aktualności
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 5/2014
Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował szósty numer Informatora za okres październik-grudzień 2014 roku.
Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu Zamówień Publicznych.
[...] więcej
Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2014 (art. 98 Pzp)
Nowa wersja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia z rozszerzoną funkcjonalnością już do pobrania
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 5/2014
Sierpniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie 19 października 2014 roku
Sierpniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie już w niedzielę tj. 19 października 2014 roku

Aktualności - przegląd prawa

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2014

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 5/2014
Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował szósty numer Informatora za okres październik-grudzień 2014 roku.
Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu Zamówień Publicznych.
więcej
Zamówienia Publiczne Oprogramowanie
Wersja sieciowa wielostanowiskowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówieniawięcej
Wielostanowiskowa wersja internetowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEBwięcej
Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówieniawięcej

Nowości wydawnicze

NOWOŚĆ! Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 29 sierpnia 2014 roku już do nabycia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 29 sierpnia 2014 roku.

Już teraz mogą Państwo zakupić znowelizowaną Ustawę Prawo zamówień publicznych w wygodnym formacie B6. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym po 19 października 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący po 19 października 2014 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą.

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w wersji zawierającej nowelizację z 29 sierpnia 2014 roku.

Kolejna nasza pozycja wydawnicza to Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w formacie A4. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym po 19 października 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący po 19 października 2014 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą.

więcej

Aktualności - przegląd rynku zamówień publicznych

Podpisano umowy na budowę S7 Nidzica-Napierki

Podpisano umowy na budowę S7 Nidzica-Napierki
Podpisano umowy na dwa zadania w ramach budowy odcinka S7 Nidzica - Napierki. Wykonawcą pierwszego zadania o wartości 229,4 mln zł jest Strabag Sp. z o.o. Drugie zadanie zrealizuje firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. (dawniej Heilit+Woerner Sp. z o. o.) za kwotę 263,1 mln zł. Obaj wykonawcy chcą zrealizować swoje zadania w 20 miesięcy, oferują też 10 lat gwarancji. Do czasu budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Inwestycja o łącznej długości 22,7 km została podzielona na dwa krótsze odcinki realizacyjne. Zadanie I to budowa odcinka Nidzica Północ - Nidzica Południe o długości 9,1 km, a zadanie II - budowa odcinka Nidzica Południe - Napierki o długości 13, 6 km. więcej

Artykuly

Konsekwencje ustalenia pozacenowych kryteriów oceny ofert niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych


Jedną ze zmian dokonanych na mocy ostatniej nowelizacji ustawy pzp jest obowiązek stosowania przez zamawiających pozacenowych kryteriów oceny ofert we wszystkich postępowaniach, za wyjątkiem sytuacji, w której przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i posiada ustalone standardy jakościowe. Dodatkowo, zamawiający należący do sektora finansów publicznych, są zobligowani do wykazania w załączniku do protokołu postępowania, sposobu w jaki zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Nowelizacja wymusza na zamawiających zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń. Pomijając argumenty podnoszone za i przeciw wprowadzonym regulacjom, zwrócić należy szczególną uwagę na konsekwencje niezastosowania bądź niewłaściwego zastosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert.
więcej

Opinie Prawne

Możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp)

Przepis art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp, obowiązujący od dnia 19 października 2014 r., umożliwia zamawiającemu zamieszczanie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w aspekcie społecznym, związanych z realizacją umowy, a dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są czynności niezbędne do realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, których wykonywanie odpowiada warunkom wykonywania pracy, określonym w przepisach kodeksu pracy (por. art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Wymaga podkreślenia, że nie jest dopuszczalne, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp, narzucanie przez zamawiającego wykonawcy i/lub podwykonawcy obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę, jeżeli w świetle obowiązujących przepisów (nieuregulowanych w ustawie Pzp) zaangażowanie w świadczenia wykonywane przez pracowników wykonawcy i/lub podwykonawcy w ramach zamówienia, nie ma cech stosunku pracy.
więcej
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
Tydzień 3, 12-18 stycznia 2015 roku
Jakość nadal przegrywa z ceną.
Przepisy zmuszają już urzędników, by nie brali pod uwagę tylko ceny. Tyle teoria. W praktyce na razie nie widać takich efektów. Założenia były takie: wprowadzona niedawno nowelizacja prawa zamówień publicznych spowoduje, że z publicznych zakupów zniknie wreszcie tandetna taniocha, a w jej miejsce pojawi się jakość. Urzędnicy przeprowadzający przetargi zostali bowiem zmuszeni do stosowania w przetargach nie tylko kryterium najniższej ceny. Od października mogą ją brać pod uwagę tylko w wyjątkowych przypadkach – tylko, jeżeli „przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe".[...] więcej

Arbitraże - wokanda KIO

Wokanda na dzień: środa, 28.01.2015

sala: 501 - ul. Postępu 17A, Warszawa
godz. 10:00
Sygn. akt: KIO/105/15
Strony:
Odwołujący: Asseco Poland S.A. - Rzeszów
Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Warszawa

więcej

Zamówienia publiczne - studium przypadku

Czy zamawiający powinien zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości?

Zamawiający w latach 2008-2009 zawarł z jednym wykonawcą 2 umowy (jedna 07.01.2008 r. na kwotę 48.400 PLN, druga 02.01.2009 r. na kwotę 54.000 PLN) na prowadzenie i bieżącą aktualizację działu aktualności serwisu internetowego miasta. Czy zamawiający powinien zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Tak. Przedmiot obu umów był tożsamy, zamówienie było udzielane w następujących po sobie przedziałach czasowych, zamówienie było możliwe do wykonania przez ten sam krąg wykonawców. Ponieważ oba zamówienia stanowiły element tego samego przedsięwzięcia (są ze sobą związane) zamawiający powinien zsumować ich wartość i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości.
więcej

Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

Jak postąpić z odwołaniami (art. 182) w przypadku zastosowania trybu przyspieszonego (art. 52 ust. 4) w trybie przetargu ograniczonego?

Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy brak zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert uniemożliwia zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy?

Orzecznictwo Arbitrów

Wyrok KIO 793/14 z dnia 8 maja 2014r. – inna omyłka art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

„Nie ma znaczenia liczba omyłek, ale ich istotność w całej ofercie. Dlatego zamawiający rozważając „inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją” powinien skupić się na niezgodności oferty ze specyfikacją, a nie na przyczynach wystąpienia tego odstępstwa.
więcej

Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczący wpływu zawarcia bądź nie umowy na rozstzrygnięcie KIO

Sygn. akt: VII Ga 150/14

W świetle art. 192 ust. 3 ustawy Pzp, fakt zawarcia bądź nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego determinuje treść rozstrzygnięcia Izby w przypadku uwzględnienia przez nią odwołania – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 3 października 2014 r. więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB

Na czym polega blokowanie rekordów (wydatków, zamówień) w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

Wielu z klientów korzystających z systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB zwraca uwagę na pojawiającą się ikonę blokowania rekordu na kartotece wydatków lub na kartotece zamówień. Poniżej wyjaśnimy na czym polega funkcja blokowania rekordu w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB.więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - wersja sieciowa

W jaki sposób wprowadzić umowy wieloletnie w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Poniżej pokażemy w jaki sposób przed dodaniem nowego roku budżetowego wprowadzić umowy wieloletnie rozciągające się na więcej niż jeden okres budżetowy.więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków

W jaki sposób w aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia otworzyć zawartość kartoteki w programie MS Excel?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można wykorzystać w pełni możliwości jakie daje komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami (Microsoft Excel, Open Office) zaszyte w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia. Ostatnia poprawa funkcjonalności naszych systemów dało dodatkowe możliwości w zakresie przetwarzania danych zawartych w następujących kartotekach:
  • Sumy
  • Zamówienia (dotyczy wersji z modułem „Zamówienia”)
  • Wydatki
  • Kontrahenci
  • Rodzaje
więcej

Nowe przetargi - Wszystko o zamówieniach publicznych. Szkolenia, doradztwo i orzecznictwo.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sprawdź swoją wiedzę
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie