Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,2249 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 126.747 zł
Aktualności
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2014
Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował szósty numer Informatora za okres październik-grudzień 2014 roku.
Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu Zamówień Publicznych.
[...] więcej
Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2014 (art. 98 Pzp)
Nowa wersja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia z rozszerzoną funkcjonalnością już do pobrania
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 5/2014
Sierpniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie 19 października 2014 roku
Sierpniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie już w niedzielę tj. 19 października 2014 roku

Aktualności - przegląd prawa

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2014

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2014
Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował szósty numer Informatora za okres październik-grudzień 2014 roku.
Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu Zamówień Publicznych.
więcej
Zamówienia Publiczne Oprogramowanie
Wersja sieciowa wielostanowiskowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówieniawięcej
Wielostanowiskowa wersja internetowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEBwięcej
Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówieniawięcej

Nowości wydawnicze

NOWOŚĆ! Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 29 sierpnia 2014 roku już do nabycia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 29 sierpnia 2014 roku.

Już teraz mogą Państwo zakupić znowelizowaną Ustawę Prawo zamówień publicznych w wygodnym formacie B6. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym po 19 października 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący po 19 października 2014 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą.

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w wersji zawierającej nowelizację z 29 sierpnia 2014 roku.

Kolejna nasza pozycja wydawnicza to Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w formacie A4. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym po 19 października 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący po 19 października 2014 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą.

więcej

Aktualności - przegląd rynku zamówień publicznych

Otwarcie ofert na budowę odcinka A1 pomiędzy węzłami Zawodzie i Woźniki

Otwarcie ofert na budowę odcinka A1 pomiędzy węzłami Zawodzie i Woźniki


20 lutego 2015 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy budowy autostrady A1 na odcinku H pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) a węzła Woźniki (z węzłem). Przedmiotem zamówienia jest budowa autostrady A1 długości o długości 16,700 km z nawierzchni betonowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamówienie będzie realizowane w systemie buduj. Termin realizacji zadania wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych dwudziestu Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Kryterium oceny ofert w drugim etapie było: cena (90%) i okres gwarancji (10%).
więcej

Opinie Prawne

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postępowań, w których zamawiający stosuje prawo opcji

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wartość szacunkowa wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, jest wartością netto, podczas gdy kwota podawana przed otwarciem ofert stanowi kwotę brutto i powinna odpowiadać rzeczywistej kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na wydatkowanie, celem wykonania danego zamówienia, a więc uwzględniającej należne z tego tytułu opłaty i podatki, wzrost wynagrodzenia należnego z tytułu rozliczenia kosztorysowego itp. Podana przez zamawiającego kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wiąże zamawiającego w tym sensie, że stanowi punkt odniesienia dla stwierdzenia, czy istnieją podstawy do unieważnienia postępowania ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (arg. z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
więcej
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
Tydzień 9, 23 lutego - 1 marca 2015 roku
Jak dostać brytyjskie zaświadczenie o niekaralności.
Na potwierdzenie niepopełnienia przestępstwa przez członków zarządu przedsiębiorcy są zobowiązani składać zaświadczenia uzyskane od oficjalnych instytucji państwowych. Dotychczas wykonawcy, których członkowie zarządu byli mieszkańcami Wielkiej Brytanii, korzystali z nieuzasadnionego ułatwienia wobec innych przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie akceptowała oświadczenia o niekaralności członków zarządu mieszkających w Wielkiej Brytanii.[...] więcej

Arbitraże - wokanda KIO

Wokanda na dzień: czwartek, 05.03.2015

sala: 501 - ul. Postępu 17A, Warszawa
godz. 10:00
Sygn. akt: KIO/336/15
Strony:
Odwołujący: Firma Handlowo-Usługowa UNILAS S.C. Krzysztof Reśliński, Leszek Kobus - Blizanów
Zamawiający: Nadleśnictwo Grodziec - Grodziec

więcej

Zamówienia publiczne - studium przypadku

Jakie zasady sporządzania rocznego sprawozdania obowiązują w takim przypadku ...

Zamawiający udzielił zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp powołując się na przesłankę z art. 4 pkt. 14 ustawy Pzp, zaś wartość tak udzielonego zamówienia nie przekroczyła równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
Czy w takiej sytuacji zamawiający winien uwzględnić to zamówienie w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w tabeli II w wierszu 1 w części dotyczącej wyłączenia procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość udzielonego zamówienia czy też w jednym z wierszy 2 – 32 w części dotyczącej wyłączenia procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość udzielonego zamówienia?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Przesłanka wyłączenia stosowania ustawy Pzp inna niż wartość zamówienia ma pierwszeństwo zastosowania, z uwagi na fakt, iż obowiązuje ona bez względu na wartość zamówienia, ustaloną przez zamawiającego. Dla celów sprawozdawczości natomiast ....
więcej

Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

W jaki sposób należy w rocznym sprawozdaniu uwzględnić informacje o zamówieniach dodatkowych i uzupełniających?

Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy brak zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert uniemożliwia zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy?

Orzecznictwo Arbitrów

Wyrok KIO 2307/14 z dnia 18 listopada 2014 r. – uzupełnianie dokumentów

„Nie budzi wątpliwości Izby, iż sformułowane w art. 26 ust. 3 zd. 2 Pzp wymagania odnoszą się do daty zaistnienia materialnych okoliczności, które uzupełniane dokumenty mają potwierdzać, a nie do daty wystawienia bądź sporządzenia dokumentów potwierdzających te okoliczności. Szczególnie eksponowane jest to w przypadku dokumentów podmiotowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu – to warunki mają być spełnione przez wykonawcę w dacie składania ofert, natomiast wcale w tej dacie (lub wcześniej) nie muszą być sporządzone potwierdzające taką okoliczność dokumenty.
więcej

Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący wykluczania wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu niewniesienia wadium

Sygn. akt II GSK 1606/13

Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, jest wymogiem formalnym i nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 listopada 2014 r. więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB

Na czym polega blokowanie rekordów (wydatków, zamówień) w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

Wielu z klientów korzystających z systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB zwraca uwagę na pojawiającą się ikonę blokowania rekordu na kartotece wydatków lub na kartotece zamówień. Poniżej wyjaśnimy na czym polega funkcja blokowania rekordu w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB.więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - wersja sieciowa

W jaki sposób wprowadzić umowy wieloletnie w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Poniżej pokażemy w jaki sposób przed dodaniem nowego roku budżetowego wprowadzić umowy wieloletnie rozciągające się na więcej niż jeden okres budżetowy.więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków

W jaki sposób w aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia otworzyć zawartość kartoteki w programie MS Excel?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można wykorzystać w pełni możliwości jakie daje komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami (Microsoft Excel, Open Office) zaszyte w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia. Ostatnia poprawa funkcjonalności naszych systemów dało dodatkowe możliwości w zakresie przetwarzania danych zawartych w następujących kartotekach:
  • Sumy
  • Zamówienia (dotyczy wersji z modułem „Zamówienia”)
  • Wydatki
  • Kontrahenci
  • Rodzaje
więcej

Nowe przetargi - Wszystko o zamówieniach publicznych. Szkolenia, doradztwo i orzecznictwo.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie